h

Evaluatie trajecten oudkomers Dordrecht

9 mei 2006

Evaluatie trajecten oudkomers Dordrecht

In opdracht van de Sociale Dienst Dordrecht hield Regioplan Beleidsonderzoek het project Duale Trajecten voor Oudkomers Dordrecht tegen het licht. Het binnenhalen van subsidies lijkt belangrijker te zijn geweest dan het adequaat besteden ervan.

Onder het begrip duaal traject dient te worden verstaan: “Een traject waarin werken gecombineerd wordt met het leren van beroepsvaardigheden ( eventueel aangevuld met het leren van Nederlands ) en waarin werk(-stages) en leren op elkaar afgestemd worden. Oudkomers zijn immigranten die al in Nederland waren voor in 1998 deelname aan inburgeringsprogramma's verplicht werd gesteld”

De rapportaga werd gepresenteerd aan de stuurgroep project Duale Trajecten voor Oudkomers Dordrecht op 26 oktober 2005.

Leden van de stuurgroep zijn:

 • wethouder cultuur, sociale zaken en welzijn dhr J.W. Spigt
 • projectleider Duaal Dordrecht dhr A.J. Moerkerk
 • dhr A.G.M. Carlier, hoofd afdeling Werk van de Sociale Dienst Dordrecht.

Vastgesteld is dat de registratie van de deelnemers aan de duale trajecten zeer te wensen overlaat. Knelpunten die de onderzoekers tegenkwamen in de registratie van het project Duaal Dordrecht:

Onjuiste of tegenstrijdige gegevens:

 • verschillende gegevens van clienten zijn verspreid over diverse registraties, die bovendien niet met elkaar te koppelen zijn.
 • wanneer koppeling wel mogelijk was bleek het veld “Clientnummer” voor de ene client gevuld te zijn met sofinummers, en voor de andere client met een registratienummer uit het verouderde ‘Imwin’ systeem.
 • daar waar sofinummers gebruikt werden kwamen typefouten voor zoals ontbrekende of juist teveel cijfers.
 • In veel gevallen hadden clienten in verschillende registraties verschillende namen. Oorzaken: typefouten, verwarring over wat voor- en achternamen zijn.

Onbekende gegevens

De onderzoekers stuitten regelmatig op zaken die bij de Sociale Dienst onbekend bleken te zijn. Voor een groot deel bleken dit gegevens die wel ergens vandaan te halen zijn, maar die bijvoorbeeld alleen in een papieren dossier vermeld zijn en niet in een database zoals dat anno 2006 gebruikelijk verondersteld wordt. Er zijn soms uitgebreide competentieprofielen van clienten gemaakt, echter slechts uitsluitend op papier.

Voorbeelden van ontbrekende gegevens

 • Na opvragen van gegevens over taaltoetsen bleek een aanzienlijk deel van deze gegevens niet beschikbaar. Wel zijn ze later ten dele aangevuld door de Sociale Dienst
 • Bij de eerste analyse van de bestanden voor het selecteren van deelnemers voor in de interviews bleek dat niet bekend was welke taal de clienten spraken en van het meerendeel was onbekend uit welk land zij afkomstig waren. Tegen het einde van het onderzoek dook er echter een registratie op met taaltoetsgegevens waaronder de landen van herkomst…
 • Uit gesprekken met de ontwikkelbedrijven bleek dat een deel van de niet uitgestroomde deelnemers een WSW indicatie had of een WSW aanvraag had ingediend. Deze gegevens zijn niet bij de Sociale Dienst bekend, tenzij de persoon reeds is doorgestroomd naar de WSW. Omdat de Sociale Werkvoorziening in Dordrecht in de financiele problemen verkeert en tijdelijk geen nieuwe klanten in dienst neemt, kunnen deze deelnemers niet doorstromen.
 • Toen de onderzoekers deelnemers wilden gaan interviewen, bleek dat de Sociale Dienst van een aanzienlijk deel van de kandidaten geen of een onjuist telefoonnummer had.
 • Van geen van de deelnemers is te zien in het bestand wat hun opleidingsniveau is.
 • In de deelnemersbestanden van de Sociale Dienst staat van ongeveer de helft van de deelnemers niet vermeld wat hun status is in termen van uitstroom, uitval of deelname. In overleg met de Sociale is besloten dat deze mensen als uitgevallen moeten worden beschouwd: ze zijn wel aan het voortraject begonnen, maar nooit aan een WIW-dienstverband begonnen.
 • Van bovengenoemde personen is ook niet bekend hoe lang zij werkloos waren voordat zij aan het traject begonnen of in welke fase ze ingedeeld zijn door de dienst Arbeidsvoorziening.
 • Gezien de tijdelijkheid van het project Duale Trajecten Oudkomers is er voor gekozen om het opschonen, koppelen en integreren van de bestaande registraties voor deze personen achterwege te laten. Mede omdat het ‘zo bewerkelijk’ is.
 • "Vanwege de grote hiaten in de resultaatgegevens is de analyse noodgedwongen zeer beperkt geweest."

  In het voorjaar van 2005 bleek dat van de 179 personen die daadwerkelijk deelnamen aan het project, er slechts 19 personen voorkwamen op de oorspronkelijke ‘groslijst’ van 461 kandidaten.

  In april 2005 heeft de Sociale Dienst naar aanleiding van deze bevindingen nader onderzoek verricht. Er bleek dat 40% inmiddels aan een ander reintegratietraject deelnam, 32% van een vrijstelling van de arbeidsplicht had en 20% geen uitkering meer ontving en dat slechts 4% van de oorspronkelijke kandidaten deelnam in het project Duaal Dordrecht. Mogelijke verklaring hiervoor is de tijd die verstreek tussen de 1e en 2e analyse (maart 2003 – april 2005) en het project Werkplaats dat in 2004 gestart is. Een andere mogelijke verklaring is bestandsvervuiling, met andere woorden gebrekkige registratie. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen welke verklaringen in welke mate een rol hebben gespeeld.

  De bedoeling was om mensen aan het werk te krijgen bij onderstaande “ontwikkelbedrijven”:
  Dordtmij -bouw/hout / wijkbeheer / thuiszorg
  Kringloopbedrijf Netwerk - kringloopverwerking / milieudiensten
  Stimulans - groenvoorziening / metalektro / catering / productie

  Naast de drie ontwikkelbedrijven zijn er zeven mensen die deelnemen aan een leerwerktraject in het kader van het Buurt Service Team. Zij voldeden aan de selectiecriteria voor het project Duaal Dordrecht en het betrof hier leerwerktrajecten in de glastuinbouw.

  Het Buurt Service Team heeft niet de status van ontwikkelbedrijf, daarom maakt het onderzoek daar verder geen melding van.

  Stimulans is een zelfstandige dochteronderneming van Drechtwerk.

  Kringloopbedrijf Netwerk had vooraf afspraken gemaakt met reintegratiebedrijf DMK om de bemiddeling naar regulier werk te verzorgen omdat KBN deze expertise niet in huis heeft. Na enkele intakegesprekken was de samenwerking tussen KBN en DMK van de baan. DMK had zich verkeken op de zwaarte van de problematiek der deelnemers. KBN maakte daarna zelf de deelnemers attent op vacatures in krant en internet en heeft enkele bedrijven benaderd voor stageplaatsen. Echter zonder resultaat.

  KBN heeft 1 deelnemer geplaatst bij een supermarkt en heeft 2 deelnemers zelf een reguliere baan aangeboden.

  De onderzoekers vinden het opmerkelijk dat de ontwikkelbedrijven zelf werkgevers moesten zoeken omdat het project Duaal mede vanuit de werkgeversvereniging Drechtsteden is geïnitieerd. Er staan echter geen afspraken met werkgevers over vacatures op papier.

  Hoewel er sprake was van een mondelinge intentieverklaring door de werkgeversvereniging naar meneer Spigt is de exacte inhoud daarvan niet (meer) bekend. Ook is er niets over vastgelegd.

  Tevens is er mondeling toegezegd ( aan wie ? ), dat er bij de sociale werkvoorziening Drechtwerk tientallen banen op assistentniveau beschikbaar waren voor de oudkomers.
  Ook deze toezegging staat niet op papier.

  (aanbeveling van de redactie aan de heer Wethouder Spigt: maak voortaan aantekeningen van wat er gezegd is en door wie en probeer dat vervolgens bevestigd te krijgen op papier. Het gaat hier om veel gemeenschapsgeld )

  Resultaten:

  • Er zijn 179 mensen ingestroomd.
  • Er zijn 156 mensen uitgevallen. (86%)
  • Er hebben 10 mensen een WSW aanvraag ingediend bij het CWI. (6%)
  • Er zijn 15 mensen aan het werk geraakt. (8%)

  Financiële samenvatting:

  • De totale kosten van het project bedragen 3.5 miljoen euro. Hiervan is 2 miljoen opgegaan aan kosten van de ontwikkelbedrijven, externe projectleiders en uitstroombonussen aan de ‘reïntegratie’ bedrijven.
  • De opbrengsten, vooral in de vorm van besparingen op uitkeringen 3 miljoen euro.
  • Door inkomsten uit rijkssubsidies heeft het hele avontuur toch nog een positief saldo van ongeveer 1 miljoen opgeleverd.

  Dat is wel een felicitatie waard voor de gemeentelijke penningmeester al is het wel een omslachtige manier van geld verdienen. En bovendien niet erg structureel.

U bent hier