h

Woordvoering algemene beschouwingen begroting 2019

4 november 2018

Woordvoering algemene beschouwingen begroting 2019

Op 11 oktober werd ons de begroting toegestuurd. Daar de papieren versie wat uit de tijd is raakt, werd hij slechts digitaal verstrekt. Een waar zoekplaatje, met veel klikwerk, om te kunnen vinden wat men wil weten. Namelijk, waar gaat het geld van alle inwoners van onze stad aan uitgegeven worden? Prettig vonden wij dan ook, de achteraf nog verzonden begroting in pdf-bestand. Ook de geboden uitleg, maakte het een klein tikkeltje eenvoudiger. Maar toch hopen wij nog van het college te horen, hoe zij de begroting om kunnen bouwen, tot een instrument waarin we als raadsleden makkelijk en eenvoudig de weg kunnen vinden.

Na verdere bestudering van de begroting werden we als SP, niet ontzettend enthousiast. Zo zien wij, dat er voor de bouw van kantoren en dure huizen op de Spuiboulevard/Spoorzone 10 miljoen euro wordt uitgetrokken. 10 miljoen subsidie wordt gegeven aan ondernemers en toekomstig woningbezitters die het eigenlijk niet nodig hebben. Zeer jammer vind de SP het, dat ook hier wederom geen enkele woningbouw gepland is, die te betalen zal zijn voor starters, middeninkomens en ZZP’ers. Wat zouden jongeren graag dichtbij dat bruisende leven willen wonen, dat wij in de toekomst voor onze stad voor ogen hebben. Maar laten we niet te pessimistisch zijn. Het goede nieuws is dan echter, dat er straks 10 starters kunnen wonen in de leuke duurzame en compacte finch woningen in Dubbeldam. We zien dit natuurlijk als een begin van een betere verdeling van onze woningbouw. Maar er is ook binnen de plannen aan de Spuiboulevard, toch vast wel wat ruimte te vinden voor een aantal woningen voor onze jongeren en allerlei andere Dordtenaren. En daarom dienen wij hierop de motie in: “Voor alle Dordtenaren kans op een woning op de SPuiboulevard”, en de motie “Ook op de SPuiboulevard woningen voor onze jongeren in Dordrecht”, waarin wij het college verzoeken in de plannen voor de Spuiboulevard hier alsnog ruimte voor te zoeken. Want door het in een snel tempo afbreken van onze sociale woningen zien we steeds grotere problemen ontstaan. En inmiddels zien we ook dat de huisvesting voor jongeren, de middeninkomens, en ZZP’ers in toenemende mate een probleem wordt.

Nu we het toch over de Spuiboulevard hebben. Er komt op deze Spuiboulevard ook een zogenaamd “Huis van Dordrecht”. En buiten het stadskantoor, dat echt aan vernieuwing toe is, moet hier ook de Bibliotheek en VVV gehuisvest worden. De SP wil alvast een kleine tip meegeven. Mochten we daar straks plaats te kort komen, voor de ambtenaren, die eigenlijk thuishoren op het stadskantoor. Dan is het niet nodig om hiervoor nog eens elders extra dure kantoorruimte in te huren. We kunnen deze medewerkers tegen die tijd namelijk gewoon huisvesten in de dan inmiddels leegstaande en voormalige panden van het VVV en de bibliotheek. Want natuurlijk zien wij als SP niet graag, dat deze mooie panden gaan meedoen aan de jarenlange leegstand. Zeker niet omdat we weten, dat momenteel de bibliotheek wordt verbouwd voor 9,5 ton, en dat hiervan slechts € 430:000 aan investering, later meegenomen zal kunnen worden bij een verhuizing naar de Spuiboulevard, zo werd vermeld. Wat betreft onze heffingen zien we in de begroting dat we in vergelijking met andere gemeenten hoog zitten wat betreft onze afvalstofheffing. Met de OZB voor niet- woningen, zitten we duidelijk onder het gemiddelde in vergelijking met 37 andere gemeenten. Als SP willen wij daarom voorstellen middels een ingediend amendement om de OZB voor nietwoningen op te trekken naar het landelijk gemiddelde. De opbrengst hiervan kan worden gebruikt voor verlichting van de lasten voor de afvalstoffen. Zo hoeven dan sommige Dordtenaren minder krampachtig de broek op te houden. En daarom dienen wij als SP het amendement “Rechtvaardige belastingheffing “in.

Want ook armoede kennen we nog steeds onder onze inwoners, met inmiddels de nieuwe grote groep, werkende armen.

Wat betreft de armoedebestrijding in onze stad, hebben we in de begroting ook nog niet echt heel erg veel concrete activiteiten kunnen ontdekken, waarbij het geld voor armoedebestrijding direct naar de mensen gaat die dat nodig hebben. We zien in de begroting veel teksten en voornemens, zonder concrete bedragen. Wel is duidelijk dat we vooral geld steken in onderzoek en het voorbereiden en regelen van de maatregelen om hulp voor mensen in armoede te regelen. Maar wanneer we het nu echt gaan regelen? We hebben mooie conferenties en bijeenkomsten en er wordt veel genetwerkt als professionals onderling. Iedereen roept wat hij of zij in de praktijk tegen komt en allen weten we wat er moet gaan gebeuren. Maar als je echt in armoede zit schiet je daar geen euro mee op. Wij hopen dat het geld voor armoedebestrijding dan ook direct ingezet gaat worden op acties waar vanuit de praktijk gevraagd wordt. Zoals we bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst op de dag van de armoede in “De Buitenwacht” allen hebben kunnen vernemen. Zaken zoals het Vereenvoudigen en versoepelen van de sociale regelgeving. Het creëren van ontmoetingsplekken in de wijk waar mensen terecht kunnen, en van waaruit de hulpverlening laagdrempeliger wordt. Dit kan zijn de hulp vanuit een instantie maar ook simpelweg van een vrijwillige medebewoner uit de buurt. Ook inzetten op betrokkenheid van de woningcoöperaties is belangrijk, daar voor velen de huur onbetaalbaar is geworden en ook hier armoede ontstaat. Zo laat ook de invoering van de Dordtpas, waar we unaniem voor waren als gemeenteraad helaas wel tot 2020 op zich wachten. Jammer vindt de SP, want als we vinden dat iedereen inclusief de mensen met een zeer krappe beurs moet kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, dan moeten we hen hierop niet nog een jaar laten wachten. Daarnaast vind de SP € 40 per Dordtpas best veel geld en vraagt zich af of deze passen misschien van zilver zijn? Als concrete activiteit tegen armoede wordt er 1 pilot gestart in een wijk. Dit in het kader van “Vroeg eropaf, waarbij we mensen met schulden vroeg willen signaleren om deze snel hulp te kunnen bieden. Dit als onderdeel van het programma “Samen tegen armoede”. En dit is natuurlijk een mooi begin om te komen tot daadwerkelijke aanpak van armoede en schuld problematiek. En te komen tot een stad waar elke inwoner minder zorgen over geld heeft en de verschillen tussen arm en rijk nauwelijks meer merkbaar zullen zijn.

Motie 1: Voor alle Dordtenaren kans op een woning op de SPuiboulevard Hierin hebben het college verzocht om bij de ontwikkeling van de plannen voor de Spuiboulevard minimaal 25% van de woningen te realiseren in de sociale huursector en hierbij minimaal 20% van het aantal woningen op de Spuiboulevard te bestemmen voor sociale woningen onder de aftoppingsgrens voor de huursubsidie, d.w.z. onder de € 597,30 maximale huur voor woningen die bestemd zijn voor één en tweepersoonshuishoudens en € 610,14 voor meerpersoonshuishoudens (grenzen 2018).

Motie 2: Ook op de SPuiboulevard woningen voor onze jongeren in Dordrecht Het college wordt gevraagd in de plannen voor vernieuwing van het gebied aan de Spuiboulevard ruimte te zoeken, om jongeren/starters huisvesting te realiseren.

Amendement 3: Rechtvaardige belastingheffing Hierin vragen we het college de OZB voor niet-woningen (het zakelijk onroerend goed) op te trekken naar het gemiddelde van de grote gemeenten. In Dordrecht ligt dit tarief ruim 30% onder dit gemiddelde! De opbrengst hiervan stellen we voor te gebruiken voor het verlagen van de afvalstofheffing met ruim € 40 per jaar per huishouden.

Reactie toevoegen

U bent hier