h

Wijzigingen in de eigen bijdrage bij de WMO

6 oktober 2018

Wijzigingen in de eigen bijdrage bij de WMO

Het rijk heeft de regels voor de eigen bijdrage voor mensen die via de WMO worden geholpen gewijzigd in de zin dat de vergoeding per 4 weken niet meer mag bedragen dan € 17,50. Gemeenten houden wel de ruimte om zelf verder invulling aan het heffen van een eigen bijdrage te geven. In Dordrecht is deze taak overgedragen aan de regio Drechtsteden. Op 2 oktober is hierover gesproken in een commissie van de regio en heeft de SP zich goed laten horen. Reden: de regio stelt voor om de WMO voorzieningen voor de rijken goedkoper te maken en voor de armen duurder. Daar gaat de SP natuurlijk niet mee akkoord. Hier volgt de inbreng van de SP tijdens genoemde commissievergadering:

 

Wijziging eigen bijdragen WMO een onderwerp waarvoor het Drechtstedenbestuur een vergadernotitie van 12 pagina's heeft opgesteld.

Zij hadden in Jip en Janneke taal echter kunnen volstaan met een enkele zin, namelijk:

We verlagen de eigen bijdrage WMO voor de rijken en verhogen die voor de armen in de Drechtsteden.

 

Het nieuwe abonnementstarief zal het er administratief een stuk eenvoudiger op maken, daar zullen we het allemaal over eens zijn.

 

De eigen bijdrage het zgn. abonnementstarief voor de WMO-voorzieningen wordt gelijk voor iedereen.

Maar wat wij ons als SP afvragen: zal daar waar € 17,50 voor mensen niet zo’n heel groot bedrag is, het misschien leiden tot het meer en sneller gebruik maken van de WMO-voorzieningen?

Dit zal dan voor de gemeenten betekenen dat zij meer voorzieningen moeten leveren voor een lagere opbrengst.

 

En anderzijds is het de vraag of mensen die deze kosten niet kunnen voldoen noodzakelijke zorg of een noodzakelijke WMO-voorziening zullen gaan mijden?

Want de wijziging betekent voor mensen met een zeer laag inkomen zomaar eventjes een

vierwekelijkse stijging van € 5,71. En dit lijkt misschien een luttel bedrag, maar voor iemand die al niets over heeft, kan dit zeer veel zijn.

 

Dit geldt zeker ook voor hen die dan net buiten de grens vallen om bijzondere bijstand te krijgen.

Mensen kunnen hierdoor net de zorg die zij zo hard nodig hebben, laten vallen of zelfs bijvoorbeeld niet langer naar een dagbesteding gaan en zo steeds verder geïsoleerd raken van de samenleving.

 

Vanuit het rijk wordt een abonnementstarief vastgesteld van € 17,50 per vier weken ongeacht hoeveel gebruik er wordt gemaakt van een WMO-voorziening.

Er blijft echter voor gemeenten ruimte over, om een lager bedrag vast te stellen voor mensen met een minimuminkomen of bij mantelzorg.

Wij zijn best bereid mee te gaan in aanpassing van de eigen bijdragen, nu het rijk de regels heeft veranderd, maar dan moet dat wel op een sociale manier.

Als SP zouden wij graag zien dat we binnen de Drechtsteden, het solidariteitsprincipe hanteren en het abonnementtarief voor de minima verlagen of tenminste te laten staan op de € 11,79, en wat meer van de lasten neer te leggen bij de hogere inkomens.

 

Een andere wijziging is die voor vervoer via de Drechthopper.

Waar rijke gezonde 65-plussers 365 dagen in de stad kunnen reizen voor € 12,50 per jaar, laten we vanaf 2019 WMO-geïndiceerde dit bedrag betalen voor slechts 20 ritten van de Drechthopper, waarbij zij dan per rit ook nog eens de al bestaande € 0,13 per kilometer moeten betalen. Ook daar staat de SP niet achter.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier