h

WMO Drechtsteden

6 oktober 2018

Wijzigingen in de eigen bijdrage bij de WMO

Het rijk heeft de regels voor de eigen bijdrage voor mensen die via de WMO worden geholpen gewijzigd in de zin dat de vergoeding per 4 weken niet meer mag bedragen dan € 17,50. Gemeenten houden wel de ruimte om zelf verder invulling aan het heffen van een eigen bijdrage te geven. In Dordrecht is deze taak overgedragen aan de regio Drechtsteden. Op 2 oktober is hierover gesproken in een commissie van de regio en heeft de SP zich goed laten horen. Reden: de regio stelt voor om de WMO voorzieningen voor de rijken goedkoper te maken en voor de armen duurder. Daar gaat de SP natuurlijk niet mee akkoord. Hier volgt de inbreng van de SP tijdens genoemde commissievergadering:

Lees verder
16 februari 2016

Politiek café SP Zwijndrecht over de WMO

SP - Zwijndrecht
Politiek Café
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Lees verder
28 september 2013

WMOstandpunten SP Dordrecht

WMO, na de eerste bijeenkomst in Dordrecht, op 12 janauari 2013, waarin verschillende partijen elkaar openlijk, informeerde over de aankomende gevolgen van het gemeentelijk beleid, worden we nu geconfronteerd met de realiteit.

Lees verder
22 november 2007

Brief over WMO van SP-afdeling Dordrecht aan de gemeente

In het kader van de wmo heeft de gemeente een inspraak ronde gehouden
over het meerjarenbeleidsplan 2008-2010. Lees de inzending van de
SP Dordrecht.

Lees verder
30 maart 2007

Wmo-Manifestatie op 18 april

De marktwerking in de Wmo heeft verstrekkende gevolgen. Afbraak van de thuiszorg door verschuiving naar goedkopere zorgkrachten, naar minder uren en bezuinigingen op het personeel om een goed concurrentiepositie te verwerven.

Lees verder
22 maart 2007

WMO-INFORMATIEAVOND SP/ INTERNOS

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gestart. Voor de huishoudelijke zorg verloopt dit niet zonder horten of stoten, er zijn negatieve gevolgen voor veel cliënten en huishoudelijk medewerkers. Hierdoor is zeer veel onrust ontstaan onder zowel medewerkers als zorgbehoevenden.

Lees verder
15 februari 2007

ADVIESRAAD WMO GEÏNSTALLEERD

PERSBERICHT GEMEENTE DORDRECHT
Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geïnstalleerd:

Lees verder
10 februari 2007

WMO FASE II

Welzijnswerk in Dordrecht wordt met ingang van 2008 grotendeels aanbesteed. Ook andere partijen kunnen inschrijven op subsidies voor activiteiten die nu voornamelijk door de Dordtse Welzijnsorganisatie worden uitgevoerd. B&W heeft dit besloten op basis van de nota ‘Naar een zakelijke subsidierelatie en een versteking van het opdrachtgeverschap in de maatschappelijke ondersteuning’ en de hierop ontvangen inspraakreacties.

Lees verder
8 juli 2006

WMO vragen om burgerparticipatie

De WMO zal worden ingevoerd op 01 januari 2007. De WMO is een zeer ingrijpende bezuinigingsoperatie waarbij de regie over de zorgtoewijzing naar de gemeente gaat. Het is belangrijk dat mensen die zorgafhankelijk zijn hierover kunnen meepraten. Dit is zelfs wettelijk verplicht. In Dordrecht gebeurt dit minder dan mondjesmaat, naar ons idee zeker niet van harte en daardoor te laat en te langzaam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier