h

Woonlasten in Dordrecht - een open brief van de SP aan het Platform tegen de Armoede

14 december 2018

Woonlasten in Dordrecht - een open brief van de SP aan het Platform tegen de Armoede

Foto: SP / Screenshot raadsinformatiesysteem

In de gemeenteraad over de begroting dienden we als SP een voorstel in om de lokale woonlasten voor alle inwoners te verlagen. Het geld zou moeten komen van het licht verhogen van de belasting voor vastgoed eigenaren, tot het gemiddelde van de grote steden. Helaas werden we hierin alleen door de PVV gesteund. En dat terwijl alle partijen die deelnemen in het Platform tegen de Armoede het erover eens zijn dat de woonlasten in Dordrecht te hoog zijn. Maar waar blijven de daden bij de mooie woorden?

 

OPEN BRIEF aan het Platform tegen Armoede Drechtsteden

 

Dordrecht, 14 december 2018

Onderwerp: woonlasten

 

Beste leden van het Platform,

Tijdens de bijeenkomst van het Platform tegen Armoede Drechtsteden op Wereldarmoededag kwam o.a. naar voren dat de woonlasten in Dordrecht veel te hoog zijn.

In de gemeentebegroting 2019 staat een overzicht van de woonlasten van gemeenten met meer dan 90.000 inwoners en de provinciehoofdsteden (daar woont 40% van de Nederlandse bevolking).

Het betreft de woonlasten voor een huishouden met een gemiddelde gezinsomvang in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. Met enige trots wordt gemeld dat Dordrecht hierbij de 9e plek inneemt wat betreft de gemeente met de laagste woonlasten (€ 13 onder het gemiddelde van de 38 gemeenten).

Dat lijkt mooi, maar er wordt niet gemeld dat het om eigenaar-bewoners gaat.
Kijk je naar huurders dan staat Dordrecht op de 26e plek met € 32 boven het gemiddelde van de 38 gemeenten. Een slechte uitkomst die bijdraagt aan de kritiek op Wereldarmoededag over de hoge woonlasten in Dordrecht.

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling gekeken in hoeverre hier iets aan te doen is.
De meest eenvoudige oplossing waarbij alle bewoners, dus ook de mensen met een eigen huis er iets mee opschieten, werd gevonden in een verlaging van de afvalstoffenheffing met € 40 per jaar.

Dat zou de gemeente wel € 2.1 miljoen kosten, maar ook daarvoor had de SP kijkend naar het vergelijkend overzicht van de 38 gemeenten een oplossing, namelijk een verhoging van de OZB voor eigenaren van niet-woningen (het zakelijk onroerend goed). Het tarief voor deze groep zou dan stijgen tot het gemiddelde van de 38 gemeenten, waarmee Dordrecht zich niet uit de markt zou prijzen. Met deze maatregel zou ook het MKB in Dordrecht, dat veelal bedrijfspanden huurt, niet extra worden belast.

Helaas steunde alleen de PVV dit voorstel en moest de SP teleurstellend vaststellen dat andere partijen, ook die deel uitmaken van het Platform tegen Armoede Drechtsteden, deze kans lieten lopen om iets te doen aan het in oktober met elkaar vastgestelde probleem van de hoge woonlasten in Dordrecht.

Misschien goed om dit nog eens in het Platform te bespreken.

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Portier,

Voorzitter SP Dordrecht

Reactie toevoegen

U bent hier