h

Woordvoering SP in bezuinigingsdebat

30 juni 2015

Woordvoering SP in bezuinigingsdebat

Voorzitter,
Allereerst dank aan de opstellers van Kadernota en Agenda voor de stad, omdat zij rekening gehouden hebben met onze wens om geen boekwerken te krijgen waarvoor we een steekwagentje nodig hebben. Dat is gelukt. Helaas heb ik, en velen met mij, nog steeds hier en daar een loep nodig. Maar genoeg over het uiterlijk, laten we even aan placemaking gaan doen, zoals op pagina acht van de AvdS staat. Als deze zelf verzonnen formulering al iets zou betekenen, dan is dat plaats maken. Als in plaats maken voor. En dat heeft helemaal niets te maken met het je “eigenaar voelen van de openbare ruimte” of “onze inwoners meer betrokken” krijgen. Wij vroegen ons ook af “betrokken waarbij dan?” Want dat wordt niet vermeld.

Bovendien moet je eerst nog maar eens zien inwoner te worden hier. Als je in Dordrecht een huurwoning via een woningstichting wilt huren heb je steeds meer geduld nodig. Het aanbod is schraal en zal nog verder verschralen, dankzij het groeiend aantal statushouders en inwoners die door omstandigheden als gevolg van de crisis hun huis moeten verkopen. De crisis lijkt dan wel op haar retour, maar de basis is nog wankel en de gevolgen zijn nog lang niet voorbij. Zaak van de Drechtsteden? Nu wel, maar één van de elf punten die de rijksoverheid tot de gemeentelijke taken rekent is: “Houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met de woningcorporaties.”
Het regelen in Drechtstedenverband kan, maar het ontslaat ons als gemeente dus niet van onze verantwoordelijkheden. De nieuwe woningwet – ook bekend als “ herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting” - die morgen in werking treedt is daar heel expliciet in. De SP komt hierop in een later stadium zeker nog terug middels een initiatiefvoorstel dat wij in voorbereiding hebben.

Bij de besprekingen van kadernota en Agenda voor de Stad hebben wij het over cijfers. Cijfers kun je kneden tot je de uitkomst hebt die je wilt hebben. Maar als je alle wollig taalgebruik wegscheert, blijft er een mager schaapje over dat dunnetjes blaat.  En een verhaaltje waar ik thuis niet mee weg zou komen. Stel dat ik vijftig Euro in mijn portemonnee heb en honderd Euro in mijn spaarpot. Als Ik het niet red haal ik die honderd Euro uit mijn spaarpot. Als ik na afloop nog 25 Euro in mijn portemonnee heb, kan ik zeggen dat ik 75 Euro te veel heb opgemaakt, maar ik kan ook mezelf bedriegen en zeggen dat ik nog 25 Euro over heb. Boek je dan bovendien het geld dat je uit de gemeenschappelijke regeling terugkrijgt uit de gelden voor de minima in als algemene middelen, dan heb je dus geld over en je begroting sluitend.

Voorzitter, ik geef u een voorbeeldje dat ons uit de vloeibare sfeer van de cijfers haalt en bij de realiteit van alledag brengt. Ik wil hier geen “Jolanda Sapje” doen - en dat hoeft volgens mij ook niet omdat u allen prima weet hoe ergens de stekker uit te trekken - maar dit wil ik u niet onthouden.
Persoonlijk doe ik nauwgezet aan afvalscheiding, en derhalve is dit de volle omvang van het afval dat ik één keer per twee weken in de container deponeer. En al mijn buren doen het precies zo. De afvalstoffenheffing bedraagt op dit moment € 258,24 per jaar, dus het afvoeren van een zakje huisvuil van dit formaat kost ons € 10,00 per keer. En volgend jaar gaat ons dat € 10,25 kosten. Omdat de gemeente vasthoudt aan één tarief ongeacht de grootte van je huishouden, en het uitgangspunt van een kostendekkend tarief. Met dat laatste is op zich niets mis, maar € 10,25 voor het afvoeren en verbranden van dit zakje afval? Dan zit er volgens ons iets grondig mis in de basis van de dienstverlening.

Even terzijde, als iedereen trouwens zijn of haar afval goed scheidt wat betekent dat dan voor onze verplichting tot het leveren aan HVC van brandbaar afval? In verband met de restwarmtevoorziening? Gaan we dan als gemeente elders weer meer afval kopen waarover we dan weer meer extra belasting moeten betalen om het HVC te laten verbranden? Dat klinkt als een langdurige en dus onprettige spagaat voor onze gemeente en dus haar inwoners die het geld mogen ophoesten. Over ophoesten gesproken: We zagen nergens plannen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Betekent dit dat we hier wel inspanningen voor plegen? Of worden de inwoners geacht zich eigenaar van de openbare ruimte voelen zonder er fatsoenlijk te kunnen ademhalen?
Ik weet dat dit een regionaal item is, maar de laatste voortgangsrapportage vanuit de Drechtsteden dateert van 2012 en Dordrecht zelf heeft er voor het laatst in 2013 iets over gezegd. Wij missen een lokale visie op mobiliteit en luchtkwaliteit.

Maar terug naar de heffingen. Wij vinden het uitermate dubieus om wel de OZB te verlagen, maar allerlei heffingen en tarieven voor zaken waar iedereen gebruik van moet maken wel te verhogen. Het college vindt de SP hierin dan ook niet aan haar zijde. De SP bereidt een nota voor over OZB en heffingen naar het Nijmeegs model die u binnenkort van ons zult ontvangen. Voor nu dienen wij een amendement in hierover. Tevens ontvangt u van ons een motie met betrekking tot de Voedselbank en een amendement met betrekking tot leerlingenvervoer, waarin wij beslispunt 5d willen schrappen.

Voorzitter, Wij waarderen het dat één van onze wethouders zo gecharmeerd is van BIG DATA. Maar of het slim is dit nu al op te voeren als onderwerp in een bezuinigingsagenda? Dat informatietechnologie je nu nog lang niet altijd brengt wat je er van gehoopt had weten we. Dat het ook volledig uit de hand kan lopen wat de kosten aangaat hebben we in de regio op pijnlijke wijze ervaren. Misschien dus nog even niet helemaal op rekenen als een oplossing voor een bezuinigingsopgave? We geven het maar even mee.

De SP is absoluut tegen de botte wijze waarop de gemeente meent de bezuiniging op subsidies te moeten invullen. Wij vragen u met klem om bij een herverdeling vooral rekening te houden met initiatieven die te maken hebben met jeugd en jongeren. Dit buiten de sport die op andere wijze wordt vormgegeven, en apart behandeld. Evenementen die ons bekend maken buiten de stadsgrenzen blijven onze steun ook verdienen.
Als het college de gebouwen  Doelesteijn en Papaeter niet sloopt, maar daar ruimte laat voor burgerinitiatieven, spaart dat twee miljoen sloopkosten uit. Een bedrag dat voor twee jaar de subsidies veilig stelt. Twee jaar waarin een plan kan worden uitgewerkt dat beter is dan “we stoppen met alles en gaan dan wel eens kijken wie er nog wat gaat krijgen”. Zo ga je namelijk niet met je burgers om. Dordtenaren verdienen beter. De SP dient een amendement in aangaande de bezuiniging op subsidies.

Tot slot voorzitter, geef ik u graag een strofe mee uit het gedicht van Duco Teding van Berkhout met de titel “Schapekoppen van Dordrecht”:

Te Dordt zegt men dat indertijd
De plaatselijke overheid,
Die nogal krap bij centen was
- je zag de bodem van de kas -,
ter dekking van dit ongerief
op schapen een belasting hief.

Misschien is het nog een ideetje?

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier