h

Fractie

29 mei 2018

Eerste reactie van de SP Dordrecht op het coalitie-akkoord

Geachte collega's,

Ook bij de SP overheerst het gevoel van te weinig tijd hebben om een serieuze reactie te geven. Een paar uur om een stuk van 68 pagina’s te beoordelen is gewoon te weinig. Een serieuze reactie kan het college van ons dan ook pas bij de behandeling van de kaderbrief verwachten.

Lees verder
14 februari 2018

Vier jaar college, vier jaar aantasting van groen, vier jaar helpen rijken en projectontwikkelaars

Dinsdag 13 maart debatteerde de raad uitvoerig over de resultaten van vier jaar coalitie van VVD, BVD, CDA en CU/SGP. Ik noem hier bewust als eerste de VVD, omdat hun liberale ideologie het hele college beleid doortrok. Vooral werken voor de rijken en de grote ondernemers, de mensen in de stad, of de natuur op het tweede plan.

Lees verder
19 december 2017

SP tegen misbruik dieren op de kerstmarkt als attractie

Afgelopen kerstmarkt was er weer sprake van dieren die naar de kerstmarkt gesleept werden om als atrractie te dienen. O.a. een dromedaris en een lama. In lijn met wat ook de Dierenbescherming zegt, en ook in navolging van de Partij voor de Dieren, vinden we als SP dat geen goede zaak. Het transport naar en later weer van de kerstmarkt zorgt voor veel stress. Nog afgezien van het feit dat die dieren een paar dagen lang tussen kerstmuziek van vroeg tot laat staan en ruim 300.000 mensen aan zich voorbij zien trekken.

Lees verder
28 juni 2017

Woordvoering tegen bebouwen Oude Beerpolder voor Kil IV

Voorzitter, we staan voor een belangrijk vraagstuk vandaag. Ons gemeentebestuur roept burgers op om de tegels in hun tuin te vervangen door groen. Als duizend gezinnen hier gehoor aan geven, en ieders 10 meter tegels verwijderen, wordt onze gemeente 1 hele hectare groener.

Lees verder
19 juni 2017

Woordvoering Kadernota 2018

Hieronder de woordvoering van de SP fractie in de raad over de kadernota. De kadernota zet de grote lijnen uit voor de begroting. Als SP geeft het ons de gelegenheid aandacht te vragen voor de zaken die wij belangrijk vinden, zoals betaalbare huizen voor iedereen, de zorg, de belangen van de lagere inkomens. Voor het gemeentebestuur vooral de kans om nieuwe dure en onzinnige plannen te lanceren. Van een woontoren van 100 meter hoog voor hogere inkomens op het leerpark, tot één miljoen voor een feestje wegens 800 jaar stad.

Lees verder
16 april 2017

Vragen BVD en SP over aanbouw visafslaghuisje

Beter Voor Dordt heeft samen met de Socialistische Partij op 11 april 2017 vragen gesteld aan het college over de geplande aanbouw van het
visafslaghuisje op de Vismarkt.

De welstandscommissie schijnt het plan al positief beoordeeld te hebben,
maar Beter Voor Dordt en de SP vragen zich af hoe de aanbouw rijmt met het
monumentale karakter en het beschermde stadsgezicht.

Een aantal omwonenden heeft al bezwaren ingediend tegen dit plan en wil hier actie tegen voeren.

Lees verder
5 april 2017

Een discussie over gebouwen in handen gemeente - gemeenteraad 10 mei 2016

Op dit moment doet het idee de ronde om van het moumentale pand de Berckepoort een cultuur en debatcentrum te maken. Als SP staan we natuurlijk achter de mogelijkheid om dit te onderzoeken. Sterker nog, al een half jaar geleden drongen we erop aan om de gebouwen in gemeentebezit niet meer als last te zien, maar goed te gaan benutten. Bij de discussie over gemeentelijk vastgoed dienden we twee voorstellen (amendementen) in: 1. Om panden die geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning zo snel mogelijk bewoonbaar te maken en te verhuren aan jongeren en andere bijzondere huishoudens, 2.

Lees verder
18 januari 2017

Economic Board Drechtsteden: ondemocratische geldverspilling!

Als SP fractie hebben we niet deelgenomen aan het deel van de Drechtraad dat over de 'Economic Board' ging - de zogeheten "Carrousel Integraal".

De 'Economic Board' is wat de SP betreft zowel overbodig, als kostbaar, als ondemocratisch. De eerste vraag die je kunt stellen is of de Drechtsteden, een samenwerking van een aantal gemeentes om kosten te besparen door gezamenlijk wat zaken te regelen als de sociale dienst, of het innen van belasting, zich wel bezig zouden moeten houden met economisch beleid.

Lees verder
14 november 2016

Hoe serieus nemen we het opkomen voor de minima?

Als SP hebben we de ruim twee jaar dat we nu in de gemeenteraad van Dordrecht zitten meerdere voorstellen gedaan om de positie van lager betaalden en mensen met een uitkering te verbeteren. Hierbij vonden we helaas niet altijd steun van andere partijen. Ook niet van partijen die zichzelf als "links" of "progressief" of "sociaal" beschouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier