h

Een discussie over gebouwen in handen gemeente - gemeenteraad 10 mei 2016

5 april 2017

Een discussie over gebouwen in handen gemeente - gemeenteraad 10 mei 2016

Op dit moment doet het idee de ronde om van het moumentale pand de Berckepoort een cultuur en debatcentrum te maken. Als SP staan we natuurlijk achter de mogelijkheid om dit te onderzoeken. Sterker nog, al een half jaar geleden drongen we erop aan om de gebouwen in gemeentebezit niet meer als last te zien, maar goed te gaan benutten. Bij de discussie over gemeentelijk vastgoed dienden we twee voorstellen (amendementen) in: 1. Om panden die geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning zo snel mogelijk bewoonbaar te maken en te verhuren aan jongeren en andere bijzondere huishoudens, 2. Om te kijken naar alle mogelijkheden van gemeentelijke gebouwen, ook voor cultuur en andere initiatieven. Helaas stonden we alleen. Alle andere partijen zien het gemeentelijk bezit alleen als last waar we zo snel mogelijk van af moeten, en weigeren na te denken over creatief gebruik in het belang van de stad en de bewoners.

Onze voorstellen:

https://dordrecht.sp.nl/sites/dordrecht.sp.nl/files/2016-05-07-amendement_vastgoed_tijdelijke_verhuur_0.pdf

https://dordrecht.sp.nl/sites/dordrecht.sp.nl/files/2016-05-07-amendemen...

Ik heb hieronder een kopie geplakt van de volledige discussie uit de notulen van de gemeenteraad over dit punt.

 

35. VASTSTELLEN VASTGOEDNOTA 2016-2018
De voorzitter We gaan naar punt 35. De Vastgoednota is in de commissie B&M onder leiding van mevrouw De Smoker voldoende besproken, is mij te verstaan gegeven. De SP heeft twee amendementen aangekondigd en ik heb begrepen dat die ook in concept zijn ontvangen. De bespreking, stel ik voor, beperkt zich tot de behandeling van die amendementen. Daar was u het ook in de commissie over eens. Ik stel dan ook voor dat ik eerst de SP het woord geef en dat u daar dan ook op aan kunt sluiten, omdat dat de focus is van de discussie. Bent u het daarmee eens? Is dat in het verlengde van wat u gesuggereerd heeft in de commissie? Ja? Dan heeft meneer Portier het woord. Gaat uw gang.

De heer Portier Voorzitter, de gebeurtenissen en discussies rond de Munt vorig jaar toen een groot aantal creatieve en startende ondernemers moesten plaatsmaken voor een reïntegratiebureau hebben ons aan het denken gezet over de omgang van onze gemeente met het vastgoed en de uitgangspunten voor het beleid. Op pagina 5 van de Vastgoednota lezen wij: "het vastgoed- en het huisvestingsbeleid van de gemeente Dordrecht gaat voorts uit van het principe 'nee, tenzij'". Dat betekent dat een huisvestingsvraag alleen door de gemeente wordt geaccommodeerd als huisvesting niet mogelijk is door een pand op de markt te betrekken. Het moge duidelijk zijn dat dit uitgangspunt van altijd eerst naar de markt kijken niet het uitgangspunt is dat wij als SP
hanteren. In zeer veel gevallen kan het veel goedkoper zijn om zelf panden in bezit te hebben en te benutten. Misschien mag ik herinneren aan de grote financiële lasten. De GGD, nu dienst Gezondheid & Jeugd heeft nog een zeer onvoordelig huurcontract met het AC, dat ook nog eens voor 20 jaar werd vastgelegd. De belangrijkste aandachtspunten van de Vastgoednota is de wens om het gemeentelijk bezit zo snel mogelijk terug te brengen tot een zogeheten kernportefeuille. Er wordt ook een soort muur opgetrokken tussen het vastgoedbeheer van de gemeente en afdelingen die zich met maatschappelijke ontwikkelingen en cultuur bezig houden. Zo kun je ook met een gerust hart bezuinigen op culturele instellingen die ruimte van de gemeente huren, zonder je druk te maken om het feit dat die bezuiniging dan teniet gedaan wordt doordat panden leeg komen te staan. Dan kom ik nu aan de concrete inhoud van de amendementen. We hebben er twee. Eentje daarvan heet: Niet afstoten, maar benutten.

We zien dat de gemeente vele panden heeft. Sommige monumentaal, andere zeg maar schoolgebouwen en dat soort zaken, waar we misschien minder aan gehecht hoeven te zijn. We zeggen ook niet dat we alles vast moeten houden, maar wij zeggen: laten we niet het vastgoed als een last beschouwen, maar laten we blij zijn dat we dit bezit hebben en kijken wat we daarmee kunnen doen. Want je ziet, als de commerciële partijen, de markt, er belangstelling voor hadden gehad, dan waren we al lang van die panden af geweest die nu op de nominatie staan om afgestoten te worden. Kennelijk is
er helemaal niet zo heel veel vraag naar dit soort panden door partijen die gewoon gewend zijn om vierkante dozen te schuiven als kantoor of als winkelruimte. Daarom zeggen wij: kijk naar de panden die we hebben, maak een plan wat je daarmee wilt doen, in ieder geval minimaal één pand, richt dat in voor creatieve ondernemers, kijk naar andere panden bijvoorbeeld of je die geschikt kan maken voor bewoning, bijvoorbeeld voor alternatieve woonvormen. Het tweede is, als we dan al panden af willen stoten en besluiten dat we ze tijdelijk willen verhuren, laten we ze dan ook op een
effectieve en sociale manier verhuren en niet dat allerlei commerciële kamerbureautjes de lusten hebben, omdat zij van de gemeente de ruimte krijgen om winst te maken op gemeentelijk bezit, maar zorg ervoor dat die panden en de ruimte die wij hebben, ingezet worden voor de mensen die daar het meeste behoefte aan hebben, ook zonder dat ze zich bij allerlei verschillende bureaus in moeten schrijven om maar een klein beetje kans te hebben om nog ergens terecht te kunnen komen. Daarom vinden wij dat
de tijdelijke verhuur van gemeentelijk bezit ook door de gemeente zelf ter hand genomen moet worden, al dan niet, als het kan, in samenwerking met organisaties die daarin gespecialiseerd zijn zoals de woningbouwverenigingen, maar ik begrijp dat dat op praktische bezwaren stuit. Nou, dan als gemeente zelf.

De heer Groeneweg Voorzitter? U begint eigenlijk met de Munt en nu weet ik het niet helemaal zeker, zeg ik er gelijk bij, maar volgens mij is de gemeente daar zelf misschien wel een beetje aan het hannesen geweest, om het maar zo te zeggen. U geeft zelf al aan: dat liep niet helemaal lekker. Dus eigenlijk lijkt het er dan op als je naar die casus kijkt, dat de gemeente dat misschien helemaal niet zo heel goed kan en vervolgens roept u: de gemeente moet alles zelf ter hand nemen. Dus ja, ik vind het eigenlijk een beetje ongelukkig voorbeeld. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?

De heer Portier: Het punt is dat op dit moment het vastgoedbedrijf, zoals het nu nog heet, de opdracht heeft van: doe alsof je een vastgoedbedrijf bent. Dus hoge commerciële huren, waarbij ik me afvraag van als je een echte marktpartij was geweest, was je al lang niet wat gaan zakken om die panden vol te krijgen, maar de opdracht is: commercieel gebruiken en in dat kader, dat is wat er mis gegaan bij de Munt wat ons betreft.

De heer Groeneweg: Het lijkt leuk wat u allemaal zegt, maar volgens mij, het
vastgoedbedrijf is gewoon een afdeling van de gemeente. U kunt die afdeling ook Pietje of Jantje noemen, het is gewoon de gemeente. U suggereert nu dat er een bedrijf bij de Munt alles heeft gedaan. Het is gewoon de gemeente waarvan een afdeling daar dat heeft gedaan....

De heer Portier: Nee, u verstaat me verkeerd.

De heer Groeneweg: ... en die was daar blijkbaar niet zo heel goed toe in staat. U haalt dat als casus aan om te bepleiten dat de gemeente dit moet gaan doen. Ik vraag dus aan u: u haalt een casus aan die niet lekker liep. Blijkbaar heeft de gemeente wat zitten prutsen. Dan zou uw conclusie dus moeten zijn: misschien moeten we dit als gemeente niet zelf doen. Dus het is eigenlijk... ja, ik zal het maar gewoon zeggen zoals ik het vind, een vrij waardeloos betoog wat u daar houdt.

De heer Portier: Het is uw goed recht om het een waardeloos betoog te vinden. U moet wel goed luisteren naar wat ik zeg. Ik zeg dat het vastgoedbedrijf, wat uiteraard een afdeling is van de gemeente, ik ben ook niet helemaal gek, dat de kaders die zij meegekregen hebben, het beleid dat zij uit moesten voeren, dat dat voor de problemen gezorgd heeft. Dus het is niet een verwijt van onbekwaamheid; daar laat ik me helemaal niet over uit. Ik zeg dat het beleid wat zij gekregen hebben, namelijk om te opereren als
ware zij een commercieel bedrijf, dat dat gefaald heeft en van dat beleid wil ik af.

De voorzitter: Oké.

De heer Groeneweg: Nee, voorzitter, ik ben nog niet klaar. U wilt van dat beleid af - dan moet u volgens mij dat beleid wijzigen en de opdracht die dan volgens u, volgens mij is dat niet zo, aan dat vastgoedbedrijf, zijnde een onderdeel van de gemeente, wordt meegegeven wijzigen en eigenlijk wordt dus een deel al door die gemeente uitgevoerd. Nog een ander punt waar uw betoog volgens mij gewoon volledig faalt: u doet nu net alsof wij geen enkel pand hebben waar zeg maar misschien tegen wat lagere bedragen
partijen in zitten. Ik heb er hier een paar op een papiertje geschreven voor u.
Bijvoorbeeld Door, Gravenstraat, Pictura. Er zijn al voldoende panden waar volgens mij creatieve ruimte wordt gegeven. Uw betoog faalt toch ook gewoon op dat punt?

De heer Van Verk: Nou, voorzitter, bij interruptie. Het voorbeeld wat u in ieder geval geeft in de vorm van Door, daar kan je toch met alle liefde van de wereld niet zeggen dat dat een vriendentarief is. Ik heb vernomen dat dat 4.000 euro per maand moet opbrengen. Dat is toch wel heel erg veel. Dat noem ik gewoon een commercieel tarief voor zo'n pand.

De voorzitter: Nou, we gaan het zo meteen even horen van de wethouder. De
stellingname van de heer Groeneweg is klaar. Meneer Portier, u had twee
amendementen, hè?

De heer Portier: Naar mijn idee heb ik ze allebei toegelicht.

De voorzitter: Ja, maar ik moet ze ook hebben, meneer Portier.

De heer Portier Ik lever ze bij deze in.

De voorzitter: Heel aardig, dank u wel. We hadden eerder in deze vergadering begreep ik al amendement 1. Dan krijgen we nu amendement 2 en 3. Amendement Tijdelijke verhuur is amendement 2 en amendement Niet afstoten, maar benutten is amendement 3. Worden vermenigvuldigd en maken onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel.
BVD, wenst u te reflecteren op de amendementen? Nee? Meneer Groeneweg, gaat uw gang.

De heer Groeneweg: Ja, voorzitter. Ik heb ze officieel nog niet, maar officieus wel, dus ik ga er van uit dat de officiële hetzelfde zijn als de officieuze. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon heel kort houden. Het is, ja, het standaard SP-praatje waarbij de overheid verantwoordelijk moet zijn voor alles. Wij denken dat verhuur van panden geen kerntaak is van de overheid en steunen het beleid om panden te verkopen. Ook het zelf zeg maar huurdertje gaan spelen lijkt ons ook geen goed idee.

De voorzitter: Het CDA, wenst u te reflecteren? Mevrouw Mous.

Mevrouw Mous Ja, dank u, voorzitter. Wij vinden het ook geen goed idee dat de gemeente dat zou gaan doen en de zogenaamde anti-kraak woningen door bijvoorbeeld een Liveable of een Camelot zijn gewoon heel goed toegankelijk. Dus wij zien daar geen probleem.

De voorzitter: D66.

De heer Reumers Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij steunen ook de amendementen van de SP niet. Er is uitvoerig debat gevoerd in de vorige commissie van Bestuur en Middelen. De Vastgoednota zit wat dat betreft doorwrocht in elkaar. Wat dat betreft ook complimenten aan de ambtelijke organisatie en de wethouder. We weten uit eerdere discussies dat, het vastgoedteam heet het nu, dus we moeten ons ook geen bedrijf meer
voorstellen, het is echt een team van een paar mensen die al het vastgoed van de gemeente voor ons beheren. Nou, de opgave die de SP daar nu van vraagt is daar eigenlijk ,met alle respect, niet in te vullen, dus daar hoort een totaal ander voorstel bij. Als we dat al zouden willen. Dus dat is een reden voor D66 om te zeggen, we willen het niet. Een andere reden is dat uit eerdere discussie al bleek dat het vastgoedbedrijf heeft een opgave om een bijdrage te leveren aan de financiën van deze stad. Dus die opgave
die er ligt en die ook nu is opgenomen in de Vastgoednota om afscheid te nemen van de kernportefeuille, die hoort daar gewoon bij. Anders moeten we ook iets anders vragen van het vastgoedteam en dat zie ik niet terug in de amendementen van de SP.

De voorzitter PvdA? Nee? Oh, sorry, meneer Güler, gaat uw gang.

De heer Güler Voorzitter, uit de amendementen maken wij eigenlijk op dat er een soort van gemeentelijk woningbedrijf opgericht wil worden door de SP en dat kan niet iets zijn wat we willen hebben in deze tijd. Bouwen van sociale huurwoningen is geen taak van de gemeente, maar een taak van de woningcorporaties. De overwegingen in de amendementen vinden we dan ook wel interessant, want er wordt continu genoemd dat er weinig sociale huurwoningen zijn, maar van wethouder Reynvaan hebben wij juist
eerder vandaag begrepen dat we een aardige voorraad aan sociale huurwoningen juist hebben. De SP richt zich in het amendement ook op bruikleen van panden, maar naar wat ik weet is bruikleen alleen bedoeld voor panden voor antikraak. Dat zijn panden waar op dit moment geen bestemming voor is of op lange termijn afgestoten of verkocht of
gesloopt zullen worden, maar met dit amendement wilt u toch echt een serieuze investering hebben in panden zodat die weer als bruikleen op de markt gezet zouden kunnen worden. Zoals meneer Reumers ook al zegt, kampt de afdeling vastgoed met een bepaalde opgave en denken wij gezien de kosten die deze amendementen met zich zullen meenemen qua onderhoud en verbouwing, dat we dit daadwerkelijk niet kunnen
steunen. Wat ik overigens wel wil aangeven is dat als woningcorporaties zouden aangeven richting de SP van, joh, wij willen heel graag sociale huurwoningen bouwen, maar we krijgen maar geen ruimte, nou, dan zou ik graag met u willen meepraten. Maar de aannames in beide amendementen vind ik veels te summier en volgens mij zijn er ook helemaal geen harde cijfers. Dus wij zullen beide amendementen niet steunen.

De voorzitter: ChristenUnie/SGP, meneer Staat.

De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat betreft de fractie ChristenUnie/SGP onze instemming met de nota Vastgoedbeleid, met inachtneming van de nadrukkelijke toezegging van wethouder Mos op het punt van duurzaamheid en verduurzaming van vastgoed, dat daar nog nadere informatie over beschikbaar gaat komen rond de Kadernota. Wat betreft de twee amendementen van de SP. Ja, ook wij zullen deze amendementen niet steunen. Het tijdelijk beheer van vastgoed zien wij niet als een kerntaak van de gemeente en ook het beschikbaar stellen van panden als broedplaats voor kunstenaars et cetera, die mogelijkheid is er gewoon en als de omstandigheden daar rijp voor zijn, dan kan zo'n pand ook daartoe in gebruik genomen worden. Dat heeft het verleden bewezen. Daarnet werden er wat voorbeelden genoemd van situaties die nog steeds bestaan en die mogelijkheid is gewoon aanwezig. Dus wij zullen dit
amendement ook niet steunen. Dank u wel.

De voorzitter: VVD? Meneer Pols.

De heer Pols: Voorzitter, we hebben het uitgebreid in de commissie besproken. De wethouder heeft toegezegd ook om beter te communiceren als hij zaken gaat verhuren, maar dat hij daar op een gegeven ogenblik ondersteuning bij nodig heeft, is denk ik logisch. De twee amendementen die op tafel liggen staan gewoon haaks op het voorstel wat straks in stemming komt, dus wij zullen ze niet steunen.

De voorzitter: VSP? Meneer Tazelaar.

De heer Tazelaar: Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen 'er zijn voldoende sociale huurwoningen'. Maar ja, die zijn allemaal verhuurd. We moeten wel inzetten op meer huurwoningen voor jongeren en mensen die inderdaad dan zelfstandig kunnen gaan wonen, hoewel wij toch het amendement niet zullen steunen. Dank u wel.

De voorzitter: Dan gaan we naar GroenLinks, mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ook zeggen dat we de amendementen niet gaan steunen, meer ook omdat het totaal van de amendementen, sommige zinnen spreken ons zeer aan en andere, die vinden we dan in tegenspraak. We willen wel benadrukken dat er niet alleen gekeken moet worden naar de financiële opdracht. Maatschappelijk belang, dat moet vooral voorop staan. Dat is ook iets wat we spreken uit het verleden, waardoor we zien dat verschillende panden die dan te koop
zijn, dat er toen in ieder geval te weinig transparantie was over hoe het precies de bedoeling was dat het pand hergebruikt ging worden of wat voor bestemming het zou moeten krijgen. Dat is nou juist zo mooi, waar we nu in de commissie overeengekomen zijn dat we zeker alle panden eens gaan doorlopen en ook gaan kijken wat de panden kunnen betekenen voor de rest van de stad. Tot zover. Dank u wel.

De voorzitter: Meneer Wagemakers.

De heer Wagemakers: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stem in met de voorliggende nota en ik steun de amendementen niet.

De voorzitter: Meneer Meijer.

De heer Meijer: Ja, voorzitter. Ik stem ook in met de voorliggende nota en ik steun ook de amendementen niet.

De voorzitter: De wethouder, een reflectie op de stellingnames zoals die geuit zijn?

Wethouder Mos: Voorzitter, dank. Ja, er is al heel veel gewisseld onderling. Ingaande op de amendementen, dat is ook al door diverse fracties genoemd, het niet afstoten maar benutten, daar zitten juist hoge kosten aan. Eén van de redenen dat bijvoorbeeld ook de corporaties er niet aan willen dat heeft te maken met beheerskosten. Onder andere bij de Eulerlaan speelde dat, waar op voorhand een heel mooi idee leek om een leegstaande school te benutten, creatievelingen tegen een zacht tarief te kunnen huisvesten, maar al snel bleek daar dat de beheerskosten, ongeveer een ton alleen per jaar al waren aan bemensing, sleutelbeheer, het najagen van facturen die niet betaald waren et cetera en dat er meer bij komt kijken en vaak ook nog een probleem is rond verzekering en andere zaken. Dus dat is de reden waarom wij dat als gemeente niet zelf doen, maar dat als we dat al willen, zo je wilt uitbesteden aan instellingen of instanties die daarvoor op aard zijn. Dus amendement 3 zou ik zeggen vanuit onze positie, kunnen we niet ondersteunen, want dat staat haaks op het voorstel zoals wij dat hebben voorgelegd, zoals de heer Pols het zei.

Amendement 2, het zelf zorgdragen, dan moet je ook de bemensing hebben. Dat zit er eigenlijk ook in besloten. Daar komt dus ook nog de nodige
capaciteit bij kijken en dat gaat in de papieren lopen. Het klopt dat het geen
vastgoedbedrijf meer is. Dat is het ook nooit geweest, maar zo noemden we dat destijds om dingen meer op afstand te plaatsen. Het heet tegenwoordig gewoon het vakteam Vastgoed, is onderdeel van Stadsontwikkeling, maar dat betekent nog niet dat daarmee hordes mensen daar zitten. Wantje hebt het over een handvol mensen die het feitelijke beheer van de panden doet, plus natuurlijk het ingenieursbureau die een deel van het onderhoud doet, maar we hebben de capaciteit niet om daar een compleet verhuurbedrijf op te starten. De corporaties willen tot op heden niet omdat die daar ook nadelen in zien, dus ook dit amendement zou ik willen ontraden. Ja, dan wil ik nog de toezegging herhalen, voorzitter, die in de commissie gedaan is waar GroenLinks op hint, om met de raadscommissie, al dan niet in beslotenheid, de lijst met panden door te lopen die op de dispositielijst staan, om ook te kijken of we met elkaar een aantal panden kunnen benoemen die gewoon zonder verder moeilijk traject verkocht kunnen worden of onder bepaalde omstandigheden verhuurd kunnen worden. Ik wil ook de toezegging herhalen
richting de heer Staat dat er op het onderdeel duurzaamheid voor de Kadernota meer uitwerking volgt. Wel ook met de winstwaarschuwing, zoals ook in de commissie gedaan, dat het geen encyclopedisch werk zal zijn, maar wel meer tekst op: wat is er tot op heden gebeurd, wat gebeurt er met de panden, hebben we nagedacht over de ESCo constructies? Want ik begreep dat het u ook te doen was om de vorig jaar aangenomen motie rond ESCo's nu eindelijk eens uitwerking te geven. Nou, daar is wel over nagedacht, maar dat staat niet in de nota en abusievelijk, voorzitter, is er in de tekst wel verwezen naar een bijlage die niet bestaat. Dus voor de mensen die niet in de raadscommissie waren: de bijlage over duurzaamheid is er niet, ook niet in concept. Die moet nog worden uitgewerkt, maar in de tekst is daar abusievelijk naar verwezen. Ik heb daar in de commissie van gezegd dat we daar zo spoedig mogelijk met meer tekst op komen, zodat u bij de Kadernota een besluit kan nemen om meer of minder aan vastgoed te gaan uitgeven. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. SP als eerste, een reactie op het college en de rest. Gaat uw gang.

De heer Portier: Ja, voorzitter. Ik was een beetje verbaasd dat de partij van de voormalig kampioen woningbouw Wibaut [de PvdA dus] nu grote problemen heeft met alleen al het idee datje als gemeente iets zou doen aan woningen of woningverhuur. Wat dat betreft hebben we inderdaad een flink aantal schuivende panelen gezien in dit debat. Wat we zien, is een falen van de markt....

De heer Van Verk: Voorzitter, bij interruptie. Het zou misschien eens goed zijn om te veronderstellen dat de PvdA met zijn tijd is meegegaan, meneer Portier.

De heer Portier: Ja, de tijd waardoor inderdaad de inkomensverschillen steeds meer toenemen. Mensen inderdaad lastig aan een woning komen. Betaald werk omgezet wordt in gedwongen werk voor een uitkering, et cetera, et cetera. Dat is een tijd waarin wij niet mee willen gaan. Wat dat betreft, sommige dingen waren in het verleden echt beter dan nu.

De heer Van Verk: Voorzitter, ik zou de socialistische heilstaat van de heer Portier in ieder geval niet willen nastreven.

De heer Portier: Nou, wij zien voor ons een socialistische maatschappij die democratisch gerund wordt met genoeg voor iedereen en onder andere woningen voor iedereen. Als we het even hebben over het falen vanuit de markt en de rol van woningcorporaties, waar ook de heer Mos aan refereerde, dat woningcorporaties op dit moment niet bereid of niet in staat zijn om iets met de gemeentelijke panden te doen, ja, dat heeft natuurlijk
ook te maken met dat ze financieel klem gezet zijn door het kabinet dat een
verhuurdersheffing heeft ingevoerd. Wat dat betreft hebben we als gemeente veel meer mogelijkheden, want wij hebben die panden al. Als gezegd wordt van, het zou ons veel te veel geld kosten om die panden te beheren, dan denk ik dat we goed moeten kijken naar hoe we onze gemeentelijke organisatie runnen. Want als allerlei kamerverhuurbureautjes wel A, die panden kunnen verhuren en er B, nog winst op kunnen maken, want ze doen
het alleen maar omdat ze er winst op kunnen maken, waarom kunnen wij dan niet op een kosteneffectieve manier diezelfde tijdelijke verhuur doen? Sterker nog, als we gaan kijken naar panden die we geschikt kunnen maken voor permanente bewoning met navenante normale huurcontracten, waarom zouden we dat niet winstgevend kunnen maken voor de gemeente als kamerverhuurbureautjes zelf op een gebruikersvergoeding al winst weten te maken? Dus dat toont gewoon aan dat we met elkaar toch een keer die
organisatie door moeten lichten om te kijken of dat niet efficiënter kan. Er is gesproken over de kosten. Op het moment dat je tientallen mensen of hopelijk honderden mensen aan een woning helpt, aan een kamer, dan staan daar gewoon opbrengsten tegenover waarvan je dit soort dingen kunt doen. Ik vind dat we daar als gemeente een goede rol in kunnen spelen. Bezit is geen last; bezit is iets waar je iets mee kan doen en iets goeds mee kan doen voor de stad en daar moeten we gebruik van maken. Dank u wel.

De voorzitter: Oké. Anderen nog in reflectie of reactie? Mevrouw Kruger van GroenLinks.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter. Ik heb, maar misschien heb ik het gemist, de wethouder niets horen zeggen over de opmerking die ik maakte: dat er niet alleen gekeken wordt naar de financiële opdracht, maar dat maatschappelijk belang voorop moet staan. Omdat blijkt toch vaak als er bijvoorbeeld een pand verkocht wordt of in de verkoop staat en er zijn meerdere gegadigden waarbij bijvoorbeeld een gegadigde is voor maatschappelijk belang die niet direct het volle pond kan ophoesten of op een andere manier het wil bekostigen, dat dan toch vrij snel naar de kapitaalkrachtige bieder overgegaan wordt, die mogelijk ook niet het maatschappelijk belang kan voorstaan. Dus ik wil daar graag nog even een bespiegeling op van de wethouder.

De voorzitter: Anderen nog? Nee? Dan gaan we even naar de wethouder. Wethouder Mos.

Wethouder Mos: Voorzitter, dank. Om op die laatste vraag terug te komen: wij verkopen panden vaak onder verschillende omstandigheden. We hebben een aantal voorbeelden langs gehad: de Achterweg, maar ook de Kunstkerk. Bij de Kunstkerk is juist gekeken naar het maatschappelijk belang. Dat was één van de belangrijkste criteria en daar is juist gekozen voor een inhoudelijk plan, waarbij overigens ook de vraagprijs werd geboden. Bij de Achterweg was de bestemmingsplanwijziging één van de problemen; daar is overigens wel vrij helder gecommuniceerd dat wat vastgoed betreft de opdracht nog steeds is om daar de maximale opbrengst uit te halen en daar is intern een gesprek over geweest en er was niet de bereidheid vanuit een andere discipline om dat te doen, maar iedere keer wordt er gekeken per pand en dat lijkt me ook goed om bij die lijst door te lopen, wat daar het meest passend is. Maar de opdracht die u vastgoed heeft meegegeven is wel om daar jaarlijks zo'n 1,4 miljoen euro uit de middelen vandaan te halen. Dat heeft u eerder bij het opstarten van het vastgoedbedrijf, toen nog geheten, in 2007 en bij een recentere begroting uit 2010 meen ik, of begroting 2011 zal dat zijn, heeft u de taakstelling nog opgehoogd. Dus ja, vastgoed zit wel op de lijn om daar
zakelijk in te handelen en vandaar ook het door de heer Portier aangekaarte 'nee, tenzij' principe. En mocht dat zo zijn, dat staat keurig in de Vastgoednota, moet u daar als raad ook een transparant besluit over nemen: ja, we accepteren minder opbrengst omdat we een maatschappelijk doel hebben, maar in het verleden gebeurde het weleens anders. Dat eigenlijk verborgen kosten bij vastgoed werden gedumpt, als ik het in mijn eigen
woorden maar samenvat, die daar in beginsel niet thuishoorden. Maar daar kunnen we nog bij stilstaan bij de verkoop van de panden zelf. De casuïstiek hebben we onderling al uitgewisseld. Voorzitter, richting de SP wil ik nog melden dat de gemeente ook een aantal voertuigen bezit, maar daar ook zelf het onderhoud niet van doet omdat we toch echt van mening zijn dat een garagebedrijf het onderhoud op dat vlak beter kan en die maakt er ook winst op. Daar hebben we op dat vlak ook geen moeite mee; dat besteden
we uit. Dat doen we bij meer dingen, en zo kijken we ook naar het tijdelijk beheer van de panden.

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Ik wil de discussie afsluiten. Heeft meneer Portier behoefte aan stemming over zijn amendementen? Meneer Portier?

De heer Portier; Uiteraard.

De voorzitter: Nou, natuurlijk, dat kan. We gaan stemmen. Amendement 2 is in stemming. Dat is het amendement Tijdelijke verhuur. Wilt u een plusje indrukken als u voor het amendement bent, wilt u een minnetje stemmen als u er tegen bent? De stemming is geopend. Kijk, de stemming is al klaar. Twee mensen zijn voor het amendement, dat zijn de twee leden van de SP en 34 mensen zijn tegen. Het amendement is verworpen. Dan gaan we naar amendement 3, dat is Niet afstoten, maar benutten. Ook daarvoor geldt: wilt u een plusje indrukken als u voor dit amendement 3 bent, wilt u een minnetje doen als u tegen het amendement bent? Stemming is geopend. Heeft u allemaal gedrukt? Dan zien we hier amendement 3. Twee voor, 34 tegen, beide amendementen zijn verworpen. Nu het voorstel als zodanig, dat moet ik vooral niet vergeten. De Vastgoednota 2016-2018. Ook daarover stemming. Wilt u een plus drukken als u voor de nota bent, wilt u een minnetje drukken als u tegen de Vastgoednota bent?
U kunt drukken. U heeft al gedrukt. Twee zijn tegen de nota, 34 zijn voor. De nota is aangenomen, dank u wel.

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier