h
3 april 2006

SP dringt aan op snelle klachtafhandeling wantoestanden Dordtmij en Buurt Service Team

Reïntegratieprojecten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen worden door de gemeente Dordrecht onder andere uitgevoerd door Dordtmij en het Buurt Service Team. Dit zijn B.V.’s waarvan de gemeente aandeelhouder is en collegeleden via de voorzittersfunctie van de aandeelhoudersvergadering de gemachtigde van de gemeente zijn. Over de werknemers van deze BV’s verscheen 23 februari een paginagroot artikel in het AD over misstanden betreffende werkomstandigheden en salariëring van werknemers bij deze reïntegratiebedrijven.

Lees verder
1 april 2006

SP Dordrecht opent meldpunt reintegratie

In december 2004 verscheen een eerste SP rapportage over misstanden in de reintegratiesector. Hoewel het niet om een representatief onderzoek ging wezen de uitkomsten op structurele problemen bij reïntegratiebedrijven. Kern van het probleem bleek te zijn dat de reïntegratiebedrijven minstens zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, als de mensen die gereïntegreerd moeten worden. De bedrijven beschikken niet over contacten met ondernemingen die personeel zoeken. Ze hebben de mensen die werk zoeken of moeten zoeken vaak niet meer te bieden dan uitgeknipte advertenties en langzame computers om
vacaturesites te bezoeken.

Lees verder
15 maart 2006

Troostprijs voor nieuwe Milieu-Wethouder

Geachte dames en heren raadslieden,

Lees verder
15 maart 2006

Betere aanpak bodemsanering Dordrecht

De gemeente Dordrecht is gestart met een betere aanpak voor de uitvoering van particuliere bodemsaneringen. Het ministerie van VROM heeft het toezicht op de uitvoering van de saneringen in Dordrecht onderzocht. VROM concludeert dat de kwaliteit van het toezicht, dat voor Dordrecht wordt uitgevoerd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid onvoldoende is. Het ministerie vindt dat Dordrecht een toezichtsplan moet opstellen en met checklisten moet gaan werken.

Lees verder
9 maart 2006

Drempels weg? Hellingen weg!

Geachte raadsleden,

Lees verder
4 maart 2006

Verkiezingen gemeenteraad, WMO komt er bekaaid van af

Fijnstoffelijk theater, democratische-, verkeers- en arbeidsmarktdrempels, grondwater- en rioolpeilingen en pollers, en wel 23 routes naar langdurige werkloosheid. Het zijn dé onderwerpen van de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart in Dordrecht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning lijkt niet echt een issue te zijn.

Lees verder
28 februari 2006

Armoedeverlichting door spaarlampen onzeker

Dordrecht - Als reactie op de ingediende motie vertelt Wethouder Spigt een verhaal over één van de maatregelen tegen armoede. Hij heeft een aanvraag ingediend tenbehoeve van het Teli project. Corproraties en energie bedrijven die intensieve voorlichting over zuinig energiegebruik geven aan mensen met een minimum inkomen, gefinancierd door de ministeries van volkshuisvesting, milieu en sociale zaken. Volgens de Wethouder is de Dordtse aanvraag afgewezen omdat gemeentes zo massaal een beroep op de regeling deden dat de middelen van het Rijk ontoereikend waren om het ook te kunnen betalen.

Lees verder
22 februari 2006

Opnieuw onderzoek naar het grofste milieuschandaal van het Eiland van Dordt

De gemeente Dordrecht heeft onlangs bijzondere onderzoeksresultaten bekend gemaakt ten aanzien van de Stort van Troost, één van de meest vervuilde gebieden van Zuid-holland. Sinds 2003 is de gemeente Dordrecht voor de sanering van de stortplaats.

Lees verder
19 februari 2006

Transparantiebevordering: SP tipt raadsleden over lokaal sportbeleidsonderzoek

hoi maaikie en meelezers,
het volgende schreef ik onze 'edele raadsdelen' op vertelhetderaad: "Hooggeachte raadslieden,
Kent u het Rapport "Koers naar een sportieve stad?" Onderzoek van Mulierinstituut s Hertogenbosch in opdracht van sector sportbeleid gemeente Dordrecht. november 2005. Wanneer je met Google zoekt op de titel als woordgroep 'koers naar een sportieve stad' dan vind je het alleen op de site van het onderzoeksbureau. Niet in de bestuurlijke stukken op de Gemeentesite van Dordrecht. Ook nergens anders. Met andere woorden, er wordt niet naar verwezen. Hebben de raadsleden het wel ontvangen? "
U kunt hier het rapport lezen.

Lees verder
18 februari 2006

Onthutsende uitkomst: Grootschalige discriminatie van Dordtse scholieren

Gisteren vond in 't Hof een verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door de Turkse Arbeidersvereniging DID in samenwerking met het Da Vinci College en het Anti Discriminatie Raad Dordrecht (ADRD). Het stond in het teken van uitsluiting en

Lees verder

Pagina's